فرم پیش ثبت نام مجتمع آموزشی نخبگان

ثبت نام


پس از تکمیل فرم فوق با در دست داشتن آخرین کارنامه ی صادر شده ی دانش آموز، کپی شناسنامه و اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال بابت شرکت در آزمون ها به شماره حساب 0108424337002 در وجه دبستان غیردولتی نخبگان جم نزد بانک صادرات به دفتر مجتمع به آدرس: جم - بلوار ولیعصر (عج ) - جنب اداره اوقاف و امور خیریه مراجعه فرمائید.